نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده


نمودارهای تعدیل شده بازار بورس ایران را در در چارت فراز ببینید!

تمامی سرمایه گذاران برای گرفتن تصمیم درست نیازمند تحلیل بازار هستند، یکی از این روش‌ها استفاده از نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده است. نمودار‌ نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده تعدیل شده ‌در اصل نموداری است که گپ ها و شکاف قیمتی حاصل از دو عامل افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی از روی نمودار حذف شده است. این دو رویداد مالی سبب تغییر قیمت سهام شرکت در بازار سرمایه می شود.

ولی نمودار تعدیل نشده، فقط یک نمودار قیمتی است که رفتار قیمتی سهم را نشان خواهد داد. این نوع نمودار علاوه بر عوامل قیمتی، عوامل بنیادی را نیز در دل خود دارد. همچنین شکاف و گپ‌های قیمتی تشکیل شده به‌ دلیل فعالیت خود شرکت می باشد و عرضه و تقاضا در تغییرات قیمت سهم تاثیری نداشته است.

در اسفندماه سال گذشته، نمادهای سهام و بازار بورس ایران به لیست نمادهای چارت فراز اضافه شد و نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده هم اکنون نمودارهای تعدیل شده در تمامی تایم فریم ها نیز در دسترس قرار گرفته است و شما می توانید نمودارهای بورسی را با 2 نوع تعدیل در چارت فراز مشاهده نمایید. این دو نوع تعدیل عبارتند از:

  • تعدیل با افزایش سرمایه
  • تعدیل با افزایش سرمایه و سود نقدی

مثال: نمودار تعدیل شده نماد فولاد در تایم فریم هفتگی

63

مثال: نمودار تعدیل نشده نماد فولاد در تایم فریم هفتگی

60

همچنین در تاریخ هایی که تعدیل صورت گرفته است؛ یک علامت دایره ای در دو رنگ مختلف بر روی نمودار ایجاد شده است که دایره قرمز رنگ “زمان و میزان افزایش سرمایه” و دایره زرد رنگ “زمان و میزان تقسیم سود نقدی” را نشان می دهد.

برای اینکه نمودار تعدیل شده یک سهام بورسی را مشاهده نمایید، کافیست از قسمت بالای نمودار یکی از گزینه های “تعدیل با افزایش سرمایه” و یا “تعدیل با افزایش سرمایه و سود نقدی” را انتخاب نمایید.

screenshot faraz.io 2022.08.14 00 24 27

screenshot faraz.io 2022.08.14 00 26 45

*** لازم به ذکر است در حال حاضر طی 7 مرحله، 704 نماد بورسی تعدیل شده است و نمودار تعدیل شده سایر نمادهای بورسی نیز به زودی اضافه خواهد شد.

لیست نمادهای بورسی تعدیل شده در چارت فراز (مرحله اول: 23 مرداد 1401):

آپ، خودرو، فملی، برکت، ورنا، فولاد، خساپا، وبملت، شپنا، وتجارت، نوری، ورازی، خبهمن، غگیلا، خودکفا، حسینا، شبندر، خگستر، غنوش، بوعلی، ثنوسا، خپارس، پارس، وخارزم، انرژی3، لپارس، کالا، های وب، وسپهر، شصدف، فسا، فرآور، سبزوا، اپال، لپیام، ثنام، حپارسا، وبصادر، بکاب، ذوب، شفن، حکشتی، شبریز، ونوین، ومعادن، پترول،كدما، وساپا، ثفارس، غگل، شاراک، تاپیکو، وبانک، ثشاهد، فخوز، فارس، فمراد، فاراک، شپدیس، قثابت، تجلی، وآذر، کلر، فاسمین، پارسان، کاما، غدام، خصدرا، وسپه، وپست، غدشت، خزامیا، وتوسم، وتوصا، دجابر، قنقش، سمازن، وبشهر، دکیمی، رمپنا، سشمال، وایران، شستان، شاروم، سکرما، داسوه، تنوین، شفا، غدیس، شوینده، کیا، تکنو، ساربیل، شبهرن، دی، خدیزل، ختوقا، چکاپا، شسپا، وساخت، شتران، کسرا، زپارس، حتاید، فلوله، وغدیر

لیست نمادهای بورسی تعدیل شده در چارت فراز (مرحله دوم: 29 مرداد 1401):

فاذر،سیمرغ، حفاری، ولساپا،کماسه، خچرخش، خمحرکه، کرماشا، سفارس، فسرب، غزر، فسازان، غپینو، ستران، حپترو، پتایر، فپنتا، شفارس، کروی، وپاسار، وملی، مداران، کچاد، تپمپی، سهرمز، سکرد، فباهنر، ثاخت، کنور، کهمدا، کرازی، شستا، ثمسکن، دلر، سخاش، سفانو، ساراب، فخاس، خپویش، زمگسا، دسبحان، ثشرق، غمهرا، وپخش، پکویر، خمحور، خاهن، دزهراوی، کطبس، فسپا، پارسیان، مرقام، فنوال، دانا، کگل، وپترو، تاصیکو، شیران، مبین، غبشهر، اخابر، ولغدر، غاذر، قلرست، بموتو، خوساز، غسالم، دیران، کبافق، سشرق، نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده رکیش، خکار، ونیرو، وسینا، غکورش، غمارگ، همراه، زکوثر، وصنعت، حفارس، سصفها، خرینگ، ونیکی، خزر، ونفت، ثاباد، خنصیر، وسکاب، قصفها، تکشا، کسرام ، خاذین، فجر، تایرا، جم، قنیشا، چدن، کفپارس، شپاکسا، خلنت، تکمبا، خموتور

لیست نمادهای بورسی تعدیل شده در چارت فراز (مرحله سوم: 1 شهریور 1401):

غچین، وخاور، سپاها، سیتا، شلعاب، کاوه، کحافظ، خریخت، ثبهساز، فروس، کویر، جم پیلن، شکلر، خشرق ، دعبید، کساوه، وبوعلی، قزوین، آبادا، کلوند، نمرینو، واعتبار، وبیمه، لابسا، بکام، شسینا، فجام، بشهاب، کساپا، بالبر، میدکو، لسرما، رانفور، قشکر، سفار، پدرخش، پسهند، دروز، وصنا، شخارک، وصندوق، خفنر، سصوفی، سنیر، دلقما، کاذر، فایرا، وتوکا، تفیرو، فاهواز، شگل، سمایه، اپرداز، اوان، سپ ، رتاپ، پرداخت ، سیستم، توسن، تاپکیش ، سپیدار، رافزا، مفاخر، افرا، کرمان، ثغرب، ثتران، ثالوند، ثامان، ثرود، ثباغ، ثپردیس، آ س پ، لوتوس، بپاس، امید، امین، البرز، کوثر، بساما، ملت، اتکام، ودی، ما، ومعلم، سمگا، بنو، وتعاون، بخاور، میهن، حخزر، حآفرین، توریل، حریل، حسیر، حآسا، حتوکا، ولصنم، ولکار، ولبهمن

لیست نمادهای بورسی تعدیل شده در چارت فراز (مرحله چهارم: 5 شهریور 1401):

ولملت، وپارس، ولشرق، وملل، وآوا، صبا، ومهان، واتی، ومدیر، سرچشمه، وگستر، وکبهمن، گوهران، وسبحان، وپویا، مدیریت، وهامون، پردیس، اعتلا، سدبیر، گکوثر، کفرا، کتوکا، کپشیر، کمرجان، سغدیر، سیدکو، ساوه، ساروم، سخوز، سدشت، ساروج، سهگمت، سبجنو، سخزر، سقاین، سغرب، سیلام، کسعدی، کترام، کپارس، سدور، سبهان، افق، قاسم، بالاس، پاکشو، آریا، شیراز، زاگرس، شگویا، شبصیر، خراسان، شغدیر، شجم، شاملا، شکام، شکربن، شدوص، ساینا، سایرا، والبر، پخش، دسبحا، دالبر، دتولید، دتوزیع، دارو، هجرت، درازک، دپارس، دفرا، دتماد، دابور، دسینا، دفارا، کاسپین، دکپسول، ددام، دشیمی، دامین، دسانکو، دقاضی، درهآور، ریشمک، کی بی سی، دکوثر، دبالک، داوه، غصینو، بهپاک، غبهنوش، غبهار، تبرک، غشصفا، غشهد، غویتا، غشاذر، غشهداب، غمینو، غالبر، غپونه

لیست نمادهای بورسی تعدیل شده در چارت فراز (مرحله پنجم: 9 شهریور 1401):

غپاک، غفارس، غگلپا، غشان، غپآذر، غگلستا، غگرجی، وهور، دماوند، بگیلان ، بمپنا، بجهرم، بپیوند، بزاگرس، بکهنوج، وامید، وامیر، قپیرا، قهکمت، قمرو، قشهد، قشیر، ختور، ختراک، چخزر، خفولا، خکمک، بسویچ، بنیرو، وتوشه، لخزر، فاما، فلامی، زماهان، کگاز، فزر، وثوق، وجامی، ثنور، حگردش، پشاهن، گدنا، کمنگنز، قجام، رنیک، فتوسا، فگستر، قچار، لطیف، کیمیا ، قشرین ، نیرو، وشهر، پلاست، ثنظام، کیسون، شپارس، شپاس، ومهر، توسعه، خعمرا، وبرق، خفناور، ممسنی، رفاه، کخاک، کازرو، دهدشت، وآفری، خلیبل، وقوام، خبازرس، بهیر، قیستو، بدکو، آینده، وآیند، زملارد، شساخت، شنفت، ثقزوی، مادیرا، سکارون، ثعمرا، خاور، بمیلا، شفارا، وبهمن، ثامید، شصفها، فالوم، وزمین، سجام، زفکا، وسخوز، فبستم، سفارود، وحافظ، زکشت، ثاصفا، وگردش، وایرا، آبین، زگلدشت

لیست نمادهای بورسی تعدیل شده در چارت فراز (مرحله ششم: 13 شهریور 1401):

وسخراج، وشمال، کابگن، قاروم، نبروج، ویسا، وسصفا، وحکمت، ولراز، فولای، وآتوس، واحیا، فسدید، غنیلی، تپولا، فافق، کپرور، نتوس، وسالت، پکرمان، جوین، بایکا، چافست، وسنا، سباقر، زدشت، کهرام، شلیا، زشگزا، زشریف، وفتخار، باران، داراب، سپرمی، شمواد، شپلی، ثزاگرس، پلوله، خکرمان، تیپیکو، فروی، حرهشا، ثجوان، کگهر، شتهران، ولقمان، شراز، ولتجار، سفاسی، وساغربی، ومشان، فماک، قتربت، وسزنجان، سنوین، خبنیان، وسکرد، سامان، شتوکا، آرمان، اتکای، کیمیاتک، شرنگی، وثخوز، فولاژ، وسدید، تلیسه، کورز، غناب، تماوند، کشرق، کصدف، چنوپا، وآرین، ثاژن، وسرمد، دحاوی، فزرین، شرانل، وسرضوی، گکیش، غشوکو، فجهان، کایتا، لکما، بفجر، وسخراش، تابا، وکار، ولپارس، فبیرا، کفرآور، جهرم، تکنار، لازما، معیار، چکارن، حشکوه، مارون، واحصا، وارس

لیست نمادهای بورسی تعدیل شده در چارت فراز (مرحله هفتم: 20 شهریور 1401):

کمینا، بتک، زبینا، تپکو، فن آوا، وسقم، وسگیلا، سخواف، کباده، لخانه، فنورد، شلرد، شکبیر، وسین، وکادو، حاریا، غگز، پلاسک، سمتاز، شکف، فرابورس، ارفع، فنفت، وسکرشا، گنگین، شسم، گپارس، شاوان، بورس، فلات، نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده وهنر، سلار، دشیری، کقزوی، پاسا، حبندر، فنرژی، ساذری، وسکرمان، چفیبر، فجوش، نطرین، ثعتما، خکاوه، شزنگ، وساشرقی، فافزا، تشتاد، شتولی، ودانا، فوکا، ولانا، زنگان، پارتا، فکمند، گشان، هرمز، زقیام، وسفارس، شپترو، وانصار، چکاوه، وساربیل، وسیلام، وسبوشهر، وسیستا، وسکهبو، وسگلستا، وسلرستا، وسمازن، وسمرکز، وسهرمز، وسهمدا، وسیزد، حکمت، وکوثر، وآداک، وامین، زنجان، پیزد، تپسی، سپید، رتکو، آکنتور، ددانا، تفارس، استقلال، پرسپولیس

نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده چیست؟ مقایسه تفاوت های نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده

نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده چیست؟ مقایسه تفاوت نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده

نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده در تحلیل تکنیکال بازار های مالی بورس و فارکس و ارز دیجیتال کاربرد دارند. در این مقاله به مقایسه تفاوت های نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده می پردازیم، همراه داتیس نتورک باشید.

نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده چیست؟ مقایسه تفاوت نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده

نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده چیست؟

چارت تعدیل شده نموداری می باشد که در آن افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی تاثیری نمیگذارند و از چارت حذف شده اند.

افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی باعث تغییر قیمت سهام شرکت در بازار سرمایه میشود.

و چارت تعدیل نشده فقط یک چارت قیمتی می باشد که رفتار قیمتی سهم را نشان میدهد.

در این نمودار شکاف و گپ‌های قیمتی تشکیل شده به‌ دلیل فعالیت خود شرکت می باشد و عرضه و تقاضا در تغییرات قیمت سهم تاثیری نداشته است.

نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده

چارت تعدیل نشده، نموداری است که علاوه بر عوامل قیمتی عوامل بنیادی را نیز در دل خود دارد.

ولی آیا استفاده از نمودارهای تعدیل نشده نیز ضرورت دارد؟

باید گفت در برخی موارد همچون شکاف‌های قیمتی که در سایر مطالب آموزشی این بخش به آن‌ها خواهیم پرداخت، مفید خواهد بود و بهتر است در برخی مواقع نگاهی نیز به تحلیل نمودارهای تعدیل نشده داشته باشیم.

چارت تعدیل شده در اصل نموداری است که اثر دو عامل افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی از روی نمودار حذف شده است.

این دو رویداد مالی باعث خواهد شد قیمت سهام شرکت در بازار سرمایه تغییر کند.

همچنین چارت تعدیل نشده تنها یک چارت قیمتی است که رفتار قیمتی سهم را نشان خواهد داد.

باید در نظر داشت همان‌گونه که در نمودار ‌تعدیل شده بخشی از اتفاقات مالی قابل رویت نخواهد بود، در این نمودار نیز عدم تغییر دارایی سهامدار در زمان افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی قابل رؤیت نیست.

گپ یا شکاف قیمتی چیست؟

گپ یا شکاف قیمتی، به بخشی از نمودار یک سهم گفته میشود که برای خرید و فروش وجود تقاضایی ندارد و بین قیمت‌های سهم تفاوت زیادی وجود دارد.

گپ‌های قیمتی ممکن است بر اثر افزایش سرمایه، تقسیم سود نقدی، گره‌های معاملاتی، تعدیل‌های مثبت یا منفی و … ایجاد ‌شود.

نمودار تعدیل شده چیست؟

چارت تعدیل شده نموداری می باشد که گپ ها و شکاف قیمتی حاصل از دو عامل افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی از روی نمودار حذف شده است.

افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی باعث می شود قیمت سهام شرکت در بازار سرمایه تغییر نماید.

نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده چیست؟ مقایسه تفاوت نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده

گفتیم دو عامل تقسیم سود نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده نقدی و افزایش سرمایه باعث ایجاد گپ قیمتی می شود.

تقسیم سود نقدی در نمودار گپ بزرگی ایجاد نمیکند و در تقسیم سود نقدی فرق زیادی بین نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده وجود ندارد اما افزایش سرمایه گپ بزرگی را در نمودار ایجاد می‌کند.

افزایش سرمایه از هر محلی که انجام شود باعث می‌شود سهم پس از بازگشایی با گپ قیمت باز شود و این عامل باعث شکسته شدن حمایت و مقاومت‌های اصلی در نمودار شده و نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده موجب سردرگمی سهام دار خواهد شد.

این گپ با توجه به درصد افزایش سرمایه کم یا زیاد می‌باشد.

مزایا و معایب استفاده از نمودار تعدیل شده
  • در چارت تعدیل شده به راحتی می‌توان از اندیکاتور یا اسیلاتور استفاده کرد.
  • حمایت‌ها و مقاومت‌های نمودار به درستی نمایش داده خواهد شد
  • از خط روند راحت تر می‌توان برای تشخیص ترند نمودار استفاده کرد
  • تاریخچه قیمتی سهم به دلیل حذف گپ‌های قیمتی مشخص نیست

در نمودارهای تعدیل شده، تاریخچه قیمتی سهم به دلیل حذف گپ‌های قیمتی مشخص نیست.

بااین‌حال برای استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها، لازم است تا چارت تعدیل شده باشد.

همچنین استفاده از خطوط حمایت و مقاومت راحت‌تر صورت می‌گیرد.

نمودار تعدیل نشده چیست؟

نمودار تعدیل نشده، نموداری است که علاوه بر عوامل قیمتی عوامل بنیادی را نمایش میدهد در واقع نمودار تعدیل نشده تنها یک نمودار قیمتی است که رفتار قیمتی سهم را نشان خواهد داد.

در این نمودار نیز عدم تغییر دارایی سهامدار در زمان افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی قابل رؤیت نیست.

نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده چیست؟ مقایسه تفاوت نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده

مزایا و معایب استفاده از نمودار تعدیل نشده
  • در آن قسمت‌ از نمودار که گپ وجود دارد اندیکاتورها به‌درستی نمی‌توانند کاربرد خود را داشته باشند.
  • بعضی از تکنیکالیست ها نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده بر این باورند که چون در تحلیل تکنیکال تاریخچه سهم بررسی می‌شود بنابراین بهتر است اثر عواملی مانند تقسیم سود یا افزایش سرمایه بر نمودار اعمال شود.

در تحلیل تکنیکال از نمودار تعدیل شده استفاده کنیم یا تعدیل نشده؟

در تحلیل تکنیکال از تعدیل شده (نموداری که عواملی بنیادی همچون تقسیم سود و افزایش سرمایه از دل آن حذف شده است) استفاده می‌شود.

نمودار تعدیل نشده شکاف و گپ‌های قیمتی را نمایش میدهد که به‌ دلیل فعالیت خود شرکت ایجاد شده است و عرضه و تقاضا تاثیری در تغییرات قیمت سهم ندارد.

زمانی رشد یا ریزش قیمت سهم برای تحلیلگران مهم است که در اثر عرضه و تقاضا ایجاد شده باشد.

یا به زبان ساده مقاومتی که با عرضه و تقاضا ایجاد می شود معتبر است نه مقاومتی که با دستکاری شرکت در نمودار قیمت ایجاد می شود، مقاوتی که با دستکاری ایجاد می شود اعتبار زیادی ندارد.

در واقع اگر تصمیم داشته باشید مقاومت و حمایت نمودار قیمت سهم را در تحلیل تکنیکال تعیین کنید، نموداری که باید استفاده کنید نمودار تعدیل شده‌ می باشد به این دلیل که همه افزایشها و ریزش‌های قیمت سهم که حاصل از عرضه و تقاضا بوده است را نمایش میدهد.

تفاوت میان نمودارهای ساده (خطی) و لگاریتمی

از دو مقیاس رایج ساده (خطی) یا لگاریتمی معمولا برای نشان دادن قیمت در نمودارها استفاده می‌شود.

در نمودار‌های خطی، بدون تغییرات در مقیاس نمودار، هر افزایش قیمت به صورت یکسان در نظر گرفته می‌شود.

به عنوان مثال صعود از ۱۰۰به ۲۰۰مانند صعود از ۴۰۰ به ۵۰۰ نمایش داده می‌شود، یعنی در هر دو حالت ۱۰۰ واحد صعود در محور عمودی در نظر گرفته می‌شود.

اما در نمودارهای لگاریتمی تغییرات قیمت به صورت درصدی مشخص می‌شود.

یعنی حرکت قیمت از ۱۰۰به ۲۰۰(معادل ۱۰۰درصد) بسیار بزرگتر از حرکت قیمت از ۴۰۰به ۵۰۰(معادل ۲۵درصد) است. تفاوت نمودارهای لگاریتمی و خطی در بازه‌های بلند مدت بسیار پر اهمیت است، بنابراین بسیاری از تحلیلگران در تحلیل‌های بلند مدت خود از نمودارهای لگاریتمی استفاده می‌کنند.

یادآوری می‌شود که با توجه به این موضوع که محور زمان لگاریتمی نمی‌شود، در واقع لغت درست برای این نمودارها، نیمه‌لگاریتمی است.

نمودار زیر نمودار تعدیل شده افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی ایران‌خودرو است که به‌صورت لگاریتمی ترسیم شده است.

نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده چیست؟ مقایسه تفاوت نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده

امیدواریم مقاله آشنایی و مقایسه تفاوت نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده مفید بوده باشد.

نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده

در بورس ایران، شرکت‌ها در انتهای سال مالی اقدام به برگزاری نشستی تحت عنوان «مجمع عمومی عادی» نموده و عموم سهامداران را جهت دریافت گزارشات سالیانه و مشاهده صورت‌های مالی دعوت می‌کنند. در مجمع عمومی سالیانه، مبلغی را بعنوان سود نقدی سالیانه یا DPS تصویب نموده و به سهامداران پرداخت می‌نمایند. همچنین در نشست دیگری تحت عنوان «مجمع عمومی فوق‌العاده» ممکن است شرکت‌ها به صلاحدید مدیران و سهامداران‌، تصمیم به افزایش سرمایه گرفته و سرمایه جدیدی را جذب شرکت نمایند تا بدین طریق دامنه فعالیت و کسب و کار شرکت را گسترش دهند. پس از تصویب افزایش سرمایه، به هریک از سهامداران قبلی شرکت، به نسبت میزان سهامی که از قبل در اختیار داشته‌اند، تعدادی سهام جدید اهدا خواهد شد که آنرا اصطلاحا «حق تقدم» می‌نامند.. طبق قوانین سازمان بورس، نماد شرکت‌ها پس از برگزاری مجمع (چه مجمع عادی و چه مجمع فوق‌العاده) بدون محدودیت نوسان بازگشایی خواهد شد. و اهالی بازار می‌توانند برمبنای اطلاعات جدیدی که بدست آورده‌اند، با یکدیگر آزادانه رقابت نموده و قیمت سهام را با استفاده از مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین نمایند.

نکته مهم این است که بازار در چنین مواقعی بطور طبیعی، قیمت جدید را به گونه ای تعیین می‌کند که مجموع سرمایه سهامداران، قبل و بعد از برگزاری مجمع، عملا هیچ تغییر خاصی نکند. بعنوان مثال فرض کنید یک

شرکت تصمیم به افزایش سرمایه به میزان یکصد درصد از محل سود انباشته گرفته باشد. در اینصورت پس از برگزاری مجمع فوق‌العاده، هنگام بازگشایی مجدد نماد، قیمت سهم دقیقا نصف مقدار قبلی خواهد شد. به این ترتیب عملا سرمایه سهامداران هیچگونه تغییر واقعی نخواهد کرد زیرا درعین حال که قیمت سهم نصف شده ولی درعوض تعداد سهام هریک از سهامداران نیز خودبخود دوبرابر شده است. بنابراین حاصل‌ضرب قیمت جدید در تعداد سهام برای هریک از سهامداران دقیقا برابربا همان مقدار قبلی خواهد شد. اجازه دهید مثال دیگری نیز درباره سود نقدی بزنیم. اینبار فرض کنید یک شرکت دلخواه قصد برگزاری مجمع عمومی عادی داشته باشد. فرض کنید قیمت اولیه سهم قبل از برگزاری مجمع برابربا 1000 تومان باشد و در مجمع سالیانه تصمیم به توزیع سودنقدی به میزان 100تومان بگیرد. در اینصورت قیمت نماد توسط بازار هنگام بازگشایی برابربا 900 تومان تعیین خواهد شد.و بازهم سرمایه سهامداران عملا هیچ تغییر خاصی نخواهد کرد زیرا هر سهامدار، با احتساب سود نقدی دریافتی از شرکت، قبل و پس از برگزاری مجمع، همان سرمایه یکسان را داشته است.

نکته مهم بلحاظ تکنیکال این است که این قبیل گپ‌ها – یعنی گپ‌هایی که در اثر «افزایش سرمایه» ویا «تقسیم سودنقدی» ایجاد می‌شوند- باید از روی نمودار حذف بشوند تا تحلیلگران را به خطا نیاندازند. زیرا همانطور که توضیح داده شد این مدل گپ‌ها واقعی نبوده و عملا هیچ تاثیر واقعی بر روی مجموع سرمایه سهامداران ندارند. پس برای آنکه تحلیلگر دچار چنین تصور نادرستی نشود که سهامداران متحمل سود یا زیان گشته‌اند، تمامی گپ‌های ناشی از افزایش سرمایه و توزیع سودنقدی بصورت اتوماتیک توسط نرم‌افزارهای تکنیکال از روی نمودار حذف می‌شوند. به این عمل –یعنی به حذف نمودن گپ‌های ناشی از «افزایش‌سرمایه» و «تقسیم سودنقدی» از روی نمودار- اصطلاحا «تعدیل کردن نمودار» می‌گویند و نمودار حاصله را نیز «نمودار تعدیل شده» می‌نامند.

بعنوان مثال در تصاویر زیر می‌توانید نمودارهای «تعدیل شده» و «تعدیل نشده» متعلق به سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود(ثرود) را ملاحظه نموده و بایکدیگر مقایسه کنید:

نمودار تعدیل شده و نمودار تعدیل نشده

نمودار تعدیل شده و نمودار تعدیل نشده

از مهم‌ترین ابزار مورد استفاده برای تحلیلگر تکنیکال، می‌توان نمودار قیمتی را نام برد. دقت بالای نمودار برای انجام یک تحلیل تکنیکال کاربری بسیار ضروری می‌باشد. یکی از مهم‌ترین موارد تعیین دقت نمودار، تعدیل قیمتی آن می‌باشد که در این مقاله در رابطه با نمودار تعدیل شده و نشده صحبت می‌کنیم.

شکاف قیمتی

در بررسی نمودار قیمت دارائی‌ها، بعضاً با موردی تحت عنوان شکاف قیمت برخورد می‌کنیم. شکاف قیمت یا Price Gap به دو دسته شکاف واقعی و شکاف غیرواقعی قیمت دسته‌بندی می‌شود. در مقاله شکاف قیمتی ، به بررسی شکاف واقعی قیمت پرداختیم و اهمیت معاملاتی آن مورد بررسی قرار گرفت. شکاف غیرواقعی قیمت، ناشی از عواملی چون پرداخت سود سهام تحت عنوان DPS و یا نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده افزایش سرمایه می‌باشد که به منظور انجام تحلیل تکنیکال می‌بایست تعدیل شود.

شکاف قیمتی در بازارهای بورس خارج از کشور

بروز شکاف قیمتی در نمودار تنها در بازار بورس تهران اتفاق نمی‌افتد. در بازارهای سهامی خارج از ایران نیز به صورت سالیانه یا فصلی پرداخت DPS و به موجب آن بروز شکاف اتفاق می‌افتد. از طرفی با اتخاذ تصمیم به افزایش سرمایه تحت عنوان Stock Split در مجامع عمومی، دومین حالت شکاف غیرواقعی قیمت در نمودار این سهام اتفاق می‌افتد. به تعدیل کردن قیمت سهام به منظور از بین رفتن شکاف غیرواقعی، Closing Price Adjuctment یا تعدیل قیمتی می‌گوییم.

معنای تعدیل قیمتی

تعدیل قیمتی بر اساس این قضیه شکل گرفت که مجامع عمومی برای سرمایه معامله‌گر بی‌تأثیر و خنثی می‌باشد. در نتیجه، سرمایه فرد قبل و بعد از مجمع پرداخت سود یا افزایش سرمایه باید یکسان باشد. با توجه به این قضیه، شکاف‌های قیمتی موجود در نمودار، مخصوصاً شکاف‌های مرتبط با افزایش سرمایه، که معمولاً بزرگ هستند و کلیت نمودار را تغییر می‌دهند، می‌بایست از بین بروند. از بین رفتن شکاف قیمتی، با استفاده از تغییر داده‌های قیمتی قبل از مجمع با استفاده از ضریب حاصل از رابطه زیر می‌باشد:

قیمت نهائی = [(قیمت اولیه – DPS) + (درصد آورده نقدی * ۱۰۰۰)] تقسیم بر (۱ + درصد آورده نقدی + درصد سهام جایزه)

نمودار تعدیل‌نشده و تعدیل‌شده در بازار تهران

در پلتفرم‌های تحلیلی مطرح در ایران، مخصوصاً پلتفرم ره‌آورد۳۶۵، برای تعدیل قیمتی نمودار اهمیت ویژه‌ای وجود دارد. به گونه‌ای که در پلتفرم ره‌آورد، علاوه بر نمودار تعدیل نشده، به ۵ روش تعدیل قیمتی انجام شده است. این ۵ روش عبارت‌اند از: “افزایش سرمایه”، “افزایش سرمایه با احتساب آورده”، “سود نقدی و افزایش سرمایه”، “سود نقدی و افزایش سرمایه با احتساب آورده” و در آخر “تعدیل قیمت عملکردی”. تعدیل قیمت عملکردی نمودار ره‌آورد از دقیق‌ترین تعدیل قیمتی‌های موجود می‌باشد. ولی این تعدیل قیمتی تنها برای نسخه پیشرفته رابط کاربری این پلتفرم قابل استفاده است. تفاوت نمودار قیمتی سازمان بورس اوراق بهادار با نماد بورس در دو حالت تعدیل‌شده و تعدیل‌نشده در بازه زمانی یکسان در شکل زیر نمایان است.

نمودار تعدیل‌نشده (شکل بالا) و نمودار تعدیل‌شده (شکل پائین) نماد بورس در بازه زمانی یکسان/نمودار تعدیل شده

نمودار تعدیل‌نشده و تعدیل‌شده در بازار بین‌الملل

اکثر نمادهای بازارهای بورس بین‌الملل در پلتفرم TradingView قابل مشاهده و بررسی می‌باشد. تعدیل قیمتی این نمادها در این پلتفرم به طور اتوماتیک انجام می‌شود و تنها برای DPS با انتخاب گزینه adj در پائین صفحه نمودار قیمتی می‌توان تعدیل را فعال یا غیرفعال نمود.

انتخاب گزینه تعدیل نمودار برای DPS در پلتفرم TradingView/نمودار تعدیل شده

جمع‌بندی

نمودار تعدیل‌نشده و نحوه تعدیل شکاف‌های موجود در آن با استفاده از روابط موجود در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از نمودار تعدیل‌شده در تحلیل تکنیکال از اهمیت بیشتری برخوردار است. هرچند از نمودار تعدیل‌نشده نیز برای بررسی سطوح استاتیک تاریخی استفاده می‌شود. ولی با توجه به اهمیت شناخت روند بازار در نمودار قیمت، توصیه اکید به انجام تحلیل در نمودار تعدیل شده داریم.

نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده

در بورس ایران، شرکت‌ها در انتهای سال مالی اقدام به برگزاری نشستی تحت عنوان «مجمع عمومی عادی» نموده و عموم سهامداران را جهت دریافت گزارشات سالیانه و مشاهده صورت‌های مالی دعوت می‌کنند. در مجمع عمومی سالیانه، مبلغی را بعنوان سود نقدی سالیانه یا DPS تصویب نموده و به سهامداران پرداخت می‌نمایند. همچنین در نشست دیگری تحت عنوان «مجمع عمومی فوق‌العاده» ممکن است شرکت‌ها به صلاحدید مدیران و سهامداران‌، تصمیم به افزایش سرمایه گرفته و سرمایه جدیدی را جذب شرکت نمایند تا بدین طریق دامنه فعالیت و کسب و کار شرکت را گسترش دهند. پس از تصویب افزایش سرمایه، به هریک از سهامداران قبلی شرکت، به نسبت میزان سهامی که از قبل در اختیار داشته‌اند، تعدادی سهام جدید اهدا خواهد شد که آنرا اصطلاحا «حق تقدم» می‌نامند.. طبق قوانین سازمان بورس، نماد شرکت‌ها پس از برگزاری مجمع (چه مجمع عادی و چه مجمع فوق‌العاده) بدون محدودیت نوسان بازگشایی خواهد شد. و اهالی بازار می‌توانند برمبنای اطلاعات جدیدی که بدست آورده‌اند، با یکدیگر آزادانه رقابت نموده و قیمت سهام را با استفاده از مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین نمایند.

نکته مهم این است که بازار در چنین مواقعی بطور طبیعی، قیمت جدید را به گونه ای تعیین می‌کند که مجموع سرمایه سهامداران، قبل و بعد از برگزاری مجمع، عملا هیچ تغییر خاصی نکند. بعنوان مثال فرض کنید یک

شرکت تصمیم به افزایش سرمایه به میزان یکصد درصد از محل سود انباشته گرفته باشد. در اینصورت پس از برگزاری مجمع فوق‌العاده، هنگام بازگشایی مجدد نماد، قیمت سهم دقیقا نصف مقدار قبلی خواهد شد. به این ترتیب عملا سرمایه سهامداران هیچگونه تغییر واقعی نخواهد کرد زیرا درعین حال که قیمت سهم نصف شده ولی درعوض تعداد سهام هریک از سهامداران نیز خودبخود دوبرابر شده است. بنابراین حاصل‌ضرب قیمت جدید در تعداد سهام برای هریک از سهامداران دقیقا برابربا همان مقدار قبلی خواهد شد. اجازه دهید مثال دیگری نیز درباره سود نقدی بزنیم. اینبار فرض کنید یک شرکت دلخواه قصد برگزاری مجمع عمومی عادی داشته باشد. فرض کنید قیمت اولیه سهم قبل از برگزاری مجمع برابربا 1000 تومان باشد و در مجمع سالیانه تصمیم به توزیع سودنقدی به میزان 100تومان بگیرد. در اینصورت قیمت نماد توسط بازار هنگام بازگشایی برابربا 900 تومان تعیین خواهد شد.و بازهم سرمایه سهامداران عملا هیچ تغییر خاصی نخواهد کرد زیرا هر سهامدار، با احتساب سود نقدی دریافتی از شرکت، قبل و پس از برگزاری مجمع، همان سرمایه یکسان را داشته است.

نکته مهم بلحاظ تکنیکال این است که این قبیل گپ‌ها – یعنی گپ‌هایی که در اثر «افزایش سرمایه» ویا «تقسیم سودنقدی» ایجاد می‌شوند- باید از روی نمودار حذف بشوند تا تحلیلگران را به خطا نیاندازند. زیرا همانطور که توضیح داده شد این مدل گپ‌ها واقعی نبوده و عملا هیچ تاثیر واقعی بر روی مجموع سرمایه سهامداران ندارند. پس برای آنکه تحلیلگر دچار چنین تصور نادرستی نشود که سهامداران متحمل سود یا زیان گشته‌اند، تمامی گپ‌های ناشی از افزایش سرمایه و توزیع سودنقدی بصورت اتوماتیک توسط نرم‌افزارهای تکنیکال از روی نمودار حذف می‌شوند. به این عمل –یعنی به حذف نمودن گپ‌های ناشی از «افزایش‌سرمایه» و «تقسیم سودنقدی» از روی نمودار- اصطلاحا «تعدیل کردن نمودار» می‌گویند و نمودار حاصله را نیز «نمودار تعدیل شده» می‌نامند.

بعنوان مثال در تصاویر زیر می‌توانید نمودارهای «تعدیل شده» و «تعدیل نشده» متعلق به سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود(ثرود) را ملاحظه نموده و بایکدیگر مقایسه کنید:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.